Wie zijn wij?

façade

De V.A.K.B. wordt beheerd door een Raad van bestuur, bijgestaan door een Directiecomité dat wordt samengesteld uit leden die lid zijn van de raad. 

De leden van de Raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een mandaat van vijf jaar, tot tweemaal toe hernieuwbaar. De Raad van bestuur benoemd de voorzitter voor een mandaat van vijf jaar, een maal hernieuwbaar. Het dagelijks beheer wordt gedelegeerd aan een secretaris generaal, door de Raad van bestuur benoemd. 

Elke provincie heeft ook een provinciaal comité. De voorzitter ervan maakt deel uit van de Raad van bestuur van de V.A.K.B., waar hij zijn provincie en haar leden vertegenwoordigt. 

 

Hoe wordt men lid?

blasons

Elke persoon van Belgische nationaliteit die officieel deel uitmaakt van de adel van het Koninkrijk kan zijn aansluiting tot de vereniging aanvragen. Er wordt van hem verwacht dat hij de morele waarden en de tradities van de adel behartigt. 

Er zijn werkende en toetredende leden. De werkende leden worden door de algemene vergadering benoemd ; ze worden meestal gekozen onder de leden die zich toewijden aan een of andere commissie of werkgroep van de VAKB. 

Personen van buitenlandse adel die in België wonen, kunnen eveneens het lidmaatschap als toetredend lid aanvragen. Het is de Raad van bestuur die over de ontvankelijkheid van deze aanvragen beslist.

 

 • Hits: 18511

  Oorsprong van de adel

   

  1623 295x268 295x268

   

   

  De oorsprong van de adel moet in lang vervlogen tijden gezocht worden. Reeds in de oude oorkonden vindt men de vermelding van "nobiles", die optreden naast "milites" en "ministeriales". Het is echter zeer moeilijk uit te maken of die "nobiles" wel echt van de Gallo-Romeinen of van de Germanen afstamden. De maatschappij is immers door de Germaanse volksverhuizingen grondig dooreengeschud geweest. 
  Vanaf de vroege middeleeuwen en vooral tijdens de kruistochten ziet men de edelen meer en meer militaire functies uitoefenen. De feodale heer moest een eed van trouw afleggen aan zijn koning of leenheer die hij met het zwaard moest bijstaan telkens deze erom verzocht. Terzelfde tijd ontwikkelt zich het ideaal van het ridderschap : moed, trouw aan de leenheer en bescherming van de zwakken. 
  Met de vergroting van de Staten wordt de rol van de administratie belangrijker en de vorsten nemen dan ook de gewoonte aan om hun naaste medewerkers te belonen door ze in de adel op te nemen. Zo werden in ons land een veertigtal families door de Hertogen van Boergondië in de adelstand verheven. Deze tendens zal zich voortzetten tot aan het einde van het Ancien Régime. Adeldom wordt bekomen als beloning voor heldendaden op de slagvelden maar ook, en zulks meer en meer, voor aan de vorst bewezen diensten of voor de uitoefening van bepaalde hoge gerechtelijke of administratieve functies. 

   

  De adel in België

   

  1625 260x274

  De Belgische grondwet bepaalt in artikel 113 dat de Koning adellijke gunsten mag verlenen, zonder er nochtans enig voorrecht aan te hechten. Adeldom wordt dus door de wet erkend en het Belgisch adelsrecht bepaalt welke adellijke titels mogen gevoerd worden en onder welke voorwaarden titels en adeldom van de ene generatie op de andere worden overgedragen. Heden ten dage zijn er in België ongeveer 1300 adellijke families, waarvan er ten hoogste 400 reeds onder het Ancien Régime van adel waren.De Koning maakt regelmatig gebruik van zijn recht om adellijke gunsten toe te staan. Voor de toekenning ervan wordt hij bijgestaan door een Consultatieve Commissie die hem namen voorlegt van personen die door hun gedrag en hun uitstraling zouden kunnen in aanmerking komen voor een adellijke gunst.Om officieel erkend te zijn, moet een adellijke gunst bekrachtigd worden door het lichten van de ermee gepaard gaande adelsbrief (ook "open brief" genoemd) en door de betaling van de registratierechten. De Dienst van de Adel (Ministerie van Buitenlandse Zaken) is in deze materie bevoegd.

   

  Wat houdt het in om vandaag van adel te zijn?

   

  1624 295x268

  Adeldom houdt vooral verplichtingen in : “Adel verplicht”. De edellieden moeten de morele waarden waaraan de adel traditioneel gehecht is, in ere houden en verdedigen, zo nodig in het openbaar. De belangrijkste is de zin voor het duurzaam, en meer bepaald de gehechtheid aan de familie en het nastreven van het algemeen welzijn. Daarbij hoort ook de trouw aan het vaderland en, in België, aan de monarchie. Van overwegend belang zijn eveneens de ethische waarden waaraan de edellieden sinds eeuwen gehecht zijn, zonder er uiteraard enig monopolie op te hebben : eerlijkheid, trouw en eerbied voor het gegeven woord, plichtsbewustzijn, zin voor solidariteit, eerbied voor de morele en materiële nalatenschap door ouders en voorouders overgemaakt, beleefdheid en wellevendheid.Om de adellijke gunsten die hun voorouders of zijzelf bekomen hebben, eer aan te doen en waardig te blijven, moeten de edellieden een of andere vorm van uitmuntendheid betrachten. Deze kan, reeds van jongs af aan, op school of in jeugdbewegingen, tot uiting komen, om zich later volledig te ontplooien in het professionele, politieke of sociale leven. Dit nastreven naar uitmuntendheid moet vanzelfsprekend gepaard gaan met de nodige bescheidenheid. Daarenboven zijn hoffelijkheid en discretie - zowel in de levenswandel als in de uitspraken - eveneens fundamentele houdingen die van edellieden verwacht worden.De hedendaagse adel is open voor de maatschappij en zijn leden bekleden trouwens zeer diverse functies. De bestaande adel wordt vernieuwd door de verlening door de Koning van nieuwe adellijke gunsten. In 1989 heeft de Cilane (Commissie voor verbinding tussen de verenigingen van de Adel in Europa) een ethische Code gepubliceerd.
 • Hits: 119667

   

  Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Vereniging van de Adel van het Koninkrijk België (www.anrb-vakb.be) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

  Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat: 

  we duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via de privacyverklaring op deze pagina; 
  we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
  we je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist; 
  we passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
  we je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 
  V.A.K.B. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel. We raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 mei 2018. 

  Gebruik van persoonsgegevens 

  Bij het gebruiken van onze website verkrijgen we bepaalde gegevens van jou als bezoeker. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

  We gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

  Persoonsgegevens 
  Telefoonnummer 
  Adres 
  E-mailadres 
  IP-adres 
  Registreren (indien aanwezig *) 

  Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u je eerst registreren. Na registratie bewaren we via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat we u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. 

  We zullen de aan u gebruikersnaam gekoppelde gegevens aan derden verstrekken als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

  Toegang portaal * 

  Met ons portaal kun u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. 

  Afhandelen bestelling * 

  Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken we voor de afhandeling daarvan gebruik van u persoonsgegevens. Indien het nodig is voor een goede afhandeling, kunnen we u persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees u verderop in deze privacyverklaring. 

  Reclame 

  We kunnen u, naast de informatie op onze website, ook per e-mail op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. 

  Als u ons via het web u postadres meedeelt, kun u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kun u contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres. 

  Als u ons u telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kun u contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres. 

  Indien u geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun u dat kenbaar maken via een e-mail. 

  Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval zullen we contact met u opnemen alvorens u gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden u deelname te weigeren. 

  Contactformulier en nieuwsbrief 

  We bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om u vraag te behandelen. u kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van u e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

  We bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u je kunt afmelden. u e-mailadres wordt slechts met u expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 

  Publicatie 

  We publiceren uw klantgegevens niet. 

  Verstrekking aan derden 

  We kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. We hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. In onze website zijn sociale media knoppen opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten u persoonsgegevens. 

  Cookies 

  In onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. 

  Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin we u uitleggen waarom we cookies gebruiken. u verdere gebruik van onze website vatten we op als toestemming voor dit gebruik van cookies. 

  Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels u browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 

  Met derden die cookies plaatsen hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben we geen volledige controle over wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Zie voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). 

  Google Analytics 

  We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. 

  Beveiliging 

  We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen we de volgende maatregelen: 

  Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. 

  We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer (SSL)) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. 

  Bewaartermijnen 

  De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om u bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren we gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). 

  Websites van derden 

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met u persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

  Wijzigingen in deze privacyverklaring 

  We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

  Inzage en wijzigen van u gegevens 

  Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) u persoonsgegevens kun u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

  Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die we met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken. 

  Om misbruik te voorkomen, kunnen we u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. u kunt deze terugvinden in de instellingen van u browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

  Autoriteit Persoonsgegevens 

  Natuurlijk helpen we u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van u persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb u ook het recht om een klacht in te dienen. U kunt hiervoor contact opnemen met de www.belgium.be/nl/justitie/. 

  Contactgegevens 

  V.A.K.B.
  Franklin Rooseveltlaan 25
  1050 Brussel

  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

  Tel:+32 (0)2 642 25 20 

   

 • Hits: 30940

   

  Salons te huur voor privé of familiale evenementen. (Geen dansmogelijkheid en niet voor commerciele evenementen) 

  Keuze uit 4 verschillende traiteurs. 

  De capaciteit van de plaats is beperkt tot ongeveer 300 personen voor cocktails. 

  Parking : 25 plaatsen. 

  Contacteer  het secretariaat

   

  location des salles anrb

  location de salles anrb

  location de salles anrb

 • Hits: 28777

   

  Doelstellingen

  1. De Vereniging van de Adel van het Koninkrijk België (V.A.K.B.) is een v.z.w. die in 1937 werd opgericht. De stichters beoogden het behoud van het moreel patrimonium door de adel verworven, de bescherming van de gemeenschappelijke belangen en de bijstand aan de leden die in moeilijkheden verkeren. 

   De Vereniging is volstrekt privaat, zonder enig publiek karakter. Ze telt ongeveer 13.700 leden. Het merendeel van de gezinshoofden van de adellijke families zijn aangesloten; daar dienen nog aan toegevoegd te worden de alleenstaanden, de echtgenoten en kinderen. 

   Artikel 3 van de statuten, in overeenstemming met de wet van 2 mei 2002 aangepast, luidt als volgt: “De vereniging heeft tot doel banden te smeden tussen de leden en de families van de Belgische adel, onder hen gevoelens van dienstbetoon en solidariteit te bevorderen, bij hen de maatschappelijke doelgerichtheid, het plichtsbesef en de zin voor traditie te handhaven, alsook, in de ruimste zin, hun gemeenschappelijke “belangen te behartigen”. 

   Te dien einde mag zij, diverse activiteiten ten voordele van haar leden, ontwikkelen, in het bijzonder om: 

   hen, eventueel, morele of materiële steun te verlenen, hetzij door het inrichten van onderlinge hulp, hetzij door steun in beroepsoriëntatie, of door de toekenning van hulp en studiebeurzen voor de opvoeding van hun kinderen, enz... ; 

   hen te helpen in het opzoeken van adellijke en heraldische documentatie en hen de meest verscheidene inlichtingen te verschaffen die hen nuttig kunnen zijn ; 

   de band onder hen te verstevingen door de verspreiding van periodieke of niet periodieke publicaties ; 

   door middel van scheidsrechterlijke uitspraken geschillen te beslechten, die tussen de leden zouden kunnen rijzen ; 

   alle stichtingen, instellingen en publicaties die betrekking hebben tot de adel aan te moedigen en de oprichting ervan te bevorderen ; 

   deel te nemen aan de activiteiten van verenigingen met een gelijkaardig of aanverwant doel ; 

   alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel betrekking hebben of de verwezenlijking ervan bevorderen. 

   Deze opsomming wordt ten exemplatieve titel gegeven. 

   Praktisch gezien, kan men besluiten dat de V.A.K.B. er vooral op uit is haar leden ten dienste te staan, zulks door het inrichten van diverse activiteiten, die aan hun verwachtingen beantwoorden. Om haar opdrachten te verwezenlijken, kan de VAKB rekenen op de hulp van talrijke vrijwillige medewerkers. Open op de wereld en zijn evolutie, blijft de vereniging niettemin fundamenteel gehecht aan de tradities van de adel. 
U bent van de adel en U bent nog geen lid? Registreer hier!

Inloggen