Al te vaak wordt over migratie gesproken zonder onderscheid te maken tussen reguliere en irreguliere migratie. Reguliere migratie komt ten bate van alle betrokkenen. Terecht benadrukt het Pact van Marrakesh (13 december 2018) voor “veilige, ordelijke en reguliere migratie” dat dergelijke migratie verrijkend is zowel voor de landen van ontvangst als voor de migranten zelf. Hetzelfde kan niet worden gezegd over migratie die niet op veilige, ordelijke en reguliere wijze verloopt.

Nog recent (13 mei 2022) werd in een Opinie in De Standaard (“Wie neemt het op voor de onzichtbaren?) een lans gebroken voor de “zogenaamde illegalen” en tegen het “in hoge mate hardvochtige en dus antichristelijke terugkeerbeleid” van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Er werd daarbij beweerd dat “de kinderen van al die vreemde snuiters de pensioenen betaalbaar” zouden houden. Geen enkele verklaring werd gegeven waarom “zogenaamde illegalen” daarvoor beter zouden kunnen instaan dan reguliere migranten. Als er maatschappelijke behoeften zijn aan migratie, is eenieder ermee gebaat dat daaraan op legale wijze wordt voldaan.

In het Eindverslag (15 september 2020) van de door mij voorgezeten commissie ter evaluatie van het verwijderingsbeleid, heb ik erop gewezen dat “onregelmatig verblijf op het grondgebied nefast is, zowel voor de betrokkenen als voor de samenleving. Wie onregelmatig op het grondgebied verblijft kan moeilijk op legale wijze voorzien in zijn levensbehoeften. Hij staat bloot aan vele vormen van uitbuiting. Het dulden van onregelmatig verblijf spoort vreemdelingen ertoe aan om levensbedreigende risico’s te lopen voor henzelf en voor hun kinderen om ons land te bereiken” (p.15).

Na te hebben opgemerkt dat het geenszins onze morele plicht is ons aan het lucratief businessmodel van criminele mensenhandelaars te onderwerpen, besluit ik in mijn boek “Tussen demagogie en hypocrisie” (Ertsberg, 2022) dat illegale migratie op kordate wijze moet worden ontmoedigd. Als er iets moet veranderen aan het EU-migratiebeleid, is dat het duidelijker moet maken dat illegale migratie niet loont (p. 437): “Het is een misverstand te denken dat het dulden van onregelmatig verblijf blijk geeft van menselijkheid. Een houding die mistoestanden laat voortwoekeren en zelfs de uitbreiding ervan bevordert, is alles behalve humaan” (p. 360).

Thans beweren sommigen dat de gunstige behandeling van Oekraïners discriminerend zou zijn voor andere asielzoekers. Op Oekraïners wordt terecht de EU-richtlijn (20 juli 2001) betreffende het “verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden” toegepast. Het zou geen enkele zin hebben om de asielprocedure bijkomend te belasten met aanvragen van personen waarvan niemand zal betwisten dat zij niet naar hun land kunnen terugkeren. Oekraïners komen bovendien naar België zonder onze regels voor toegang tot het grondgebied te schenden. Andere asielzoekers daarentegen komen bijna steeds na tal van veilige landen te hebben doorkruist. Hoewel zij doorgaans niet beschikken over de vereiste voorafgaandelijke toestemming voor toegang tot de Schengenzone, laten ze na zich aan de buitengrens aan te melden. Spontaan voelen onze landgenoten die verschillen aan. Met Oekraïners, Europeanen wier land wordt belegerd en die hun toevlucht zoeken in nabijgelegen landen, identificeren zij zich moeiteloos.

België beschikt over een door de overheid georganiseerde capaciteit voor de opvang van meer dan 30.000 personen. Al te veel van die opvangplaatsen worden evenwel ingenomen door personen die niet in aanmerking komen voor internationale bescherming. Van niet weinigen moet de aanvraag door andere EU-landen worden behandeld. Er zijn er zelfs die in andere EU-lidstaten bescherming hebben verkregen maar verkiezen een beroep te doen op de in België aangeboden sociale voorzieningen. De EU zou deze crisis moeten aangrijpen om ervoor te zorgen dat daaraan op kordate wijze komaf kan worden gemaakt en dat wie bescherming werd geweigerd, effectief kan worden teruggeleid.


We danken baron Bossuyt, voormalig vluchtelingencommissaris, voor de redactie van dit artikel.

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners