Doelstellingen

 1. De Vereniging van de Adel van het Koninkrijk België (V.A.K.B.) is een v.z.w. die in 1937 werd opgericht. De stichters beoogden het behoud van het moreel patrimonium door de adel verworven, de bescherming van de gemeenschappelijke belangen en de bijstand aan de leden die in moeilijkheden verkeren. 

  De Vereniging is volstrekt privaat, zonder enig publiek karakter. Ze telt ongeveer 13.700 leden. Het merendeel van de gezinshoofden van de adellijke families zijn aangesloten; daar dienen nog aan toegevoegd te worden de alleenstaanden, de echtgenoten en kinderen. 

  Artikel 3 van de statuten, in overeenstemming met de wet van 2 mei 2002 aangepast, luidt als volgt: “De vereniging heeft tot doel banden te smeden tussen de leden en de families van de Belgische adel, onder hen gevoelens van dienstbetoon en solidariteit te bevorderen, bij hen de maatschappelijke doelgerichtheid, het plichtsbesef en de zin voor traditie te handhaven, alsook, in de ruimste zin, hun gemeenschappelijke “belangen te behartigen”. 

  Te dien einde mag zij, diverse activiteiten ten voordele van haar leden, ontwikkelen, in het bijzonder om: 

  hen, eventueel, morele of materiële steun te verlenen, hetzij door het inrichten van onderlinge hulp, hetzij door steun in beroepsoriëntatie, of door de toekenning van hulp en studiebeurzen voor de opvoeding van hun kinderen, enz... ; 

  hen te helpen in het opzoeken van adellijke en heraldische documentatie en hen de meest verscheidene inlichtingen te verschaffen die hen nuttig kunnen zijn ; 

  de band onder hen te verstevingen door de verspreiding van periodieke of niet periodieke publicaties ; 

  door middel van scheidsrechterlijke uitspraken geschillen te beslechten, die tussen de leden zouden kunnen rijzen ; 

  alle stichtingen, instellingen en publicaties die betrekking hebben tot de adel aan te moedigen en de oprichting ervan te bevorderen ; 

  deel te nemen aan de activiteiten van verenigingen met een gelijkaardig of aanverwant doel ; 

  alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel betrekking hebben of de verwezenlijking ervan bevorderen. 

  Deze opsomming wordt ten exemplatieve titel gegeven. 

  Praktisch gezien, kan men besluiten dat de V.A.K.B. er vooral op uit is haar leden ten dienste te staan, zulks door het inrichten van diverse activiteiten, die aan hun verwachtingen beantwoorden. Om haar opdrachten te verwezenlijken, kan de VAKB rekenen op de hulp van talrijke vrijwillige medewerkers. Open op de wereld en zijn evolutie, blijft de vereniging niettemin fundamenteel gehecht aan de tradities van de adel.