how to make a website for free
ANRB

V.A.K.B.

logo anrb

Doelstellingen

De Vereniging van de Adel van het Koninkrijk België (V.A.K.B.) is een v.z.w. die in 1937 werd opgericht. De stichters beoogden het behoud van het moreel patrimonium door de adel verworven, de bescherming van de gemeenschappelijke belangen en de bijstand aan de leden die in moeilijkheden verkeren.

De Vereniging is volstrekt privaat, zonder enig publiek karakter. Ze telt ongeveer 13.700 leden. Het merendeel van de gezinshoofden van de adellijke families zijn aangesloten; daar dienen nog aan toegevoegd te worden de alleenstaanden, de echtgenoten en kinderen.

Artikel 3 van de statuten, in overeenstemming met de wet van 2 mei 2002 aangepast, luidt als volgt: “De vereniging heeft tot doel banden te smeden tussen de leden en de families van de Belgische adel, onder hen gevoelens van dienstbetoon en solidariteit te bevorderen, bij hen de maatschappelijke doelgerichtheid, het plichtsbesef en de zin voor traditie te handhaven, alsook, in de ruimste zin, hun gemeenschappelijke “belangen te behartigen”.

Te dien einde mag zij, diverse activiteiten ten voordele van haar leden, ontwikkelen, in het bijzonder om:

1 – hen, eventueel, morele of materiële steun te verlenen, hetzij door het inrichten van onderlinge hulp, hetzij door steun in beroepsoriëntatie, of door de toekenning van hulp en studiebeurzen voor de opvoeding van hun kinderen, enz... ;

2 – hen te helpen in het opzoeken van adellijke en heraldische documentatie en hen de meest verscheidene inlichtingen te verschaffen die hen nuttig kunnen zijn ;

3 – de band onder hen te verstevingen door de verspreiding van periodieke of niet periodieke publicaties ;

4 − door middel van scheidsrechterlijke uitspraken geschillen te beslechten, die tussen de leden zouden kunnen rijzen ;

5 − alle stichtingen, instellingen en publicaties die betrekking hebben tot de adel aan te moedigen en de oprichting ervan te bevorderen ;

6 – deel te nemen aan de activiteiten van verenigingen met een gelijkaardig of aanverwant doel ;

7 – alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel betrekking hebben of de verwezenlijking ervan bevorderen.

Deze opsomming wordt ten exemplatieve titel gegeven.

Praktisch gezien, kan men besluiten dat de V.A.K.B. er vooral op uit is haar leden ten dienste te staan, zulks door het inrichten van diverse activiteiten, die aan hun verwachtingen beantwoorden. Om haar opdrachten te verwezenlijken, kan de VAKB rekenen op de hulp van talrijke vrijwillige medewerkers. Open op de wereld en zijn evolutie, blijft de vereniging niettemin fundamenteel gehecht aan de tradities van de adel. 

Middelen.

Het dagelijks beheer van de V.A.K.B. wordt verzekerd door enkele vrijwilligers, bijgestaan door een secretariaat.

De lidgelden door de leden betaald, de giften en de opbrengst van een effectenportefeuille zijn de bijzonderste inkomstbronnen van de vereniging.

De zetel van de V.A.K.B. is gevestigd nr 25 Franklin Rooseveltlaan te 1050 Brussel. Het is een herenhuis dat eigendom is van de vereniging en waarvan de salons en lokalen door de leden mogen gehuurd worden voor vergaderingen of voor familiale of mondaine recepties. 

Organisatie.

De V.A.K.B. wordt beheerd door een Raad van bestuur, bijgestaan door een Directiecomité dat wordt samengesteld uit leden die lid zijn van de raad.

De leden van de Raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een mandaat van vijf jaar, tot tweemaal toe hernieuwbaar. De Raad van bestuur benoemd de voorzitter voor een mandaat van vijf jaar, een maal hernieuwbaar. Het dagelijks beheer wordt gedelegeerd aan een secretaris generaal, door de Raad van bestuur benoemd.

Elke provincie heeft ook een provinciaal comité. De voorzitter ervan maakt deel uit van de Raad van bestuur van de V.A.K.B., waar hij zijn provincie en haar leden vertegenwoordigt.

Naast de V.A.K.B. bestaan er twee zuster v.z.w.’s, met welbepaalde doelstellingen :

- Solidaritas ( voor de onderlinge hulp)
- Keingiaert de Gheluveltfonds  

Hoe wordt men lid?

Elke persoon van Belgische nationaliteit die officieel deel uitmaakt van de adel van het Koninkrijk kan zijn aansluiting tot de vereniging aanvragen. Er wordt van hem verwacht dat hij de morele waarden en de tradities van de adel behartigt.

Er zijn werkende en toetredende leden. De werkende leden worden door de algemene vergadering benoemd ; ze worden meestal gekozen onder de leden die zich toewijden aan een of andere commissie of werkgroep van de VAKB.

Personen van buitenlandse adel die in België wonen, kunnen eveneens het lidmaatschap als toetredend lid aanvragen. Het is de Raad van bestuur die over de ontvankelijkheid van deze aanvragen beslist. 

anrb
Adres

V.A.K.B. 
Franklin Rooseveltlaan 25
1050 Brussel

Links

leden 
Privaatrecht